İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLERİ

İşyeri Hekimi: İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip doktora denir.

Kişi başı Az Tehlikeli Sınıfta : 5 Dakika
Tehlikeli Sınıfta : 10 Dakika
Çok Tehlikeli Sınıfta : 15 Dakika
aylık hizmet vermek zorundadır. Hesapla sayfamızdan kaç saat çalışma yapılması gerektiğini hesaplayabilirsiniz.

1.ÇALIŞMA ORTAMI DENETLEMESİ

*İşyerinizin yürütmünde ergonomi ve psikososyal riskler açısından çalışanlarınızın fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş sahası ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları konusunda alınabilecek tedbirleri saptamak amacıyla işyeri hekiminizin gözlemlerini ilgililere bildirmek.

*İşyerinizde çalışma sahasının genel hijyen şartlarının sürekli izleyip işinizin yürütülmesi noktasında gerekli şartları oluşturmada önerilerde bulunmak

*Personellerinizin sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli hallerde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, sağlığa aykırı şartların düzeltilmesi konusunda firmanıza önerilerde bulunmaktır.

2.SAĞLIK GÖZETİMİ

*Muayeneler Personellerinizin işe alım süreci ile birlikte başlayan çalışacağı pozisyona uygun olarak sağlık muayanesinin yapılması gerekli tahlillerin kontrol edilerek sağlık durumunun saptanması pozisyona uygunluğunun denetlenmesiyle birlikte önleyici tedbirlerin alınması ve işyeri hekimi tarafından firmanıza görüş bildirmesi ve gerekli durumlarda periyodik olarak personel muayanelerinin revize edilerek izlenecek yolun belirlenmesidir.

*İşe Giriş Muayenesi ve Tetkikleri Personelinizin çalışacağı departmana ve çalışma ortamına uygun bir şekilde ilk işe giriş aşamasında sürekli tıbbi tetkiklerin yapılarak iş ile personelinizin iş sağlığı kapsamında uygun olup olmadığı raporunu periyodik muayene formuna uygun olarak düzenlemek ve işyerinizde muhafaza etmektir.

*Periyodik Muayanelerin Geçerlilik Süreleri Çalışanın kişisel özellikleri iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak gözönünde bulundurularak işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 3 yılda bir Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanması gerekir.Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısalabilir.

3. İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ

*İşyerinizde ilkyardım ve acil müdahele hizmetlerinin organizasyonunu ve personelin bu konularda eğitiminin sağlanması çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak

*Personelleriniziiş yerindeki riskler sağlık gözetimi yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

*İş yerinize özel olarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunun iş güvenliği uzmanı ile iş birliği halinde hazıramaktır.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

TANIMI:İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş hemşire sağlık memuru acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ilebakanlıkça verilen iş yeri hemşireliği belgesine sahip kişilere denir.

GÖREVLERİ:İş yeri hekimi ile birlikte çalışır.Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yeri hekimi ile birlikte çalışır.