İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip kişilerdir.

Kişi Başı Az Tehlikeli Sınıfta :10 dakika
Tehlikeli Sınıfta :20 dakika
Çok Tehlikeli Sınıfta : 40 dakika
aylık hizmet vermek zorundadırlar. Hesapla sayfamızdan kaç saat çalışma yapılması gerektiğini hesaplayabilirsiniz.
İş Güvenliği Uzmanı Görevleri:

1.ÇALIŞMA ORTAMININ DENETLENMESİ

*İşyerinizde çalışma ortamının tasarımı makine ve diğer techizatın durumu bakımı,seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanmasını gözlemleyip eksikliklerini mevzuat çerçevesinde işverene veya vekiline sunmak.

*Kişisel koruyucu donanımların seçimi temini kullanımı , bakımı ve test edilmesi konularının , iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene öneride bulunmak.
*Çalışma ortamınızın gözetiminin yapılması , işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

*İşyerinizde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılacak çalışmalara veri elde etmek amacıyla acil durum eylem planlarının hazırlanması aşamasında kullanılmak üzere periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılması için gözlemlerde bulunarak işyerinizde eksikliklerinin tamamlanması amacıyla verileri toplamak.İş güvenliği eğitimlerinde dikkat çekmek amacıyla personelinizin çalışma ortamına ve risk derecesine uygun bir biçimde çalışıp çalışmadığını gözlemlemektir.

2.RİSK ANALİZİ RAPORU VE DÜZENLEMELERİ

*Şirketinizde fizyolojik biyolojik kimyasal psikososyal ergonomik etmenler ve doğal afetler gibi karşılaşabilecek her türlü risk farktörlerini belirlemek.
*Risk seviyelerini belirleyerek değerlendirmelerini yapmak sağlık ve güvenlik önlemlerini uygun yöntemlerle alınması ile ilgili yapılması gerekenleri belirlemek.
*Gerekli hallerde bu raporların değişen çalışma ortamına uygun bir biçimde revize edilerek firmanıza sunmaktır.

3.ACİL DURUM EYLEM PLANLARI VE DÜZENLEMERİ

Şirketinizde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini üretimin kısmen veya tamamen durmasını çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlanması kapsamında ; Acil durumlarda yönetiminizin hızlı ve doğru kararlar alması için çalışma planının oluşturulmasını kaza geçirenlerin kurtarılması tedavisini çalışanların ve misafirlerin kurtarılmasını mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını tehlikenin yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını yönetiminizin ve şirket yetkililerinize gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlamak ve gerekli durumlarda tüm bu faaliyetlerin düzenlemesini sağlamak.

4.İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlanması bu eğitimlerin verilmesi ve işvereni bilgilendirme aşamalarından oluşmaktadır. Şirketinizin çalışma sahasıyla makine ve techizatların kullanımı kontrolü ile ilgili fiziksel biyolojik psikososyal etmenlerle ilgili iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında periyodik olarak iş güvenliği uzmanlarımızın tarafından gerekli eğitim konuları belirleyip uygun eğitim teknikleri kullanarak bilgilendirme ve farkındalık oluşturma seminerleridir.

Eğitim sonunda bütün çalışanlarınıza mevzuat çerçevesinde ilgili katılım belgelerini vermekteyiz.